LogIn Menu Close Menu

Trajnimet

Objektivi ynë është ofrimi i trajnimeve specifike për të gjitha komunitetet në Kosovë më qëllim të përkrahjes së tyre për të fituar aftësimin dhe njohuritë e nevojshme për tu integruar në shoqëri. Përkrahje për të arritur ambicjet e tyre si dhe ngritjen e ndërgjegjësimit për ruajtjen e mjedisit.

Trajnimet tona janë të qasshme për të gjithë qytetarët e Kosovës,me prioritet komuniteteve të margjinalizuara, të cilët nuk kanë mundësinë për të krijuar mundësinë për të ndjekur ambicjet e tyre dhe nuk kanë njohuri sa i përket menaxhimit të mbeturinave dhe ndikimin në shëndetin public sa i përket mjedisit në përgjithësi.

Storie suksesi me Ardit Arifin

Ardit Arifi ishte njëri nga pjesëmarrësit në trajnimet mbi Zhvillimin e Karrierës. Ai ka përfunduar fakultetin si inxhinier i Komunikacionit, dhe një praktikë në sektorin e komunikacionit në Prizren.

lexo më shumë...

Trajnimi mbi Zhvillimin e Karrierës edhe me nxënësit e gjimnazit “Hamdi Berisha”

Në Gjimnazin Hamdi Berisha në Malishevë u mbajtë trajnimi i radhës mbi Zhvillimin e Karrierës me nxënës të drejtimit shoqëror dhe natyror.

lexo më shumë...

ECD mbajti trajnim mbi Zhvillimin e Karrierës në shkollën profesionale Abdyl Ramaj

ECD mbajti trajnim mbi Zhvillimin e Karrierës në shkollën profesionale "Abdyl Ramaj" - Shirokë me nxënësit e drejtimit banka dhe siguria.

lexo më shumë...

Trajnim mbi zhvillimin e Karrierës edhe me komunitetin turk

Trajnimi mbi Zhvillimin e Karrierës këtë herë u mbajtë me nxënësit e shkollës së mesme të mjekësisë "Luciano Motroni" në Prizren nga radhët e komunitetit turk.

lexo më shumë...

Trajnimet mbi Zhvillimin e Karrierës edhe me nxënës të shkollës së mesme “Selajdin Mullaabazi - MICI”

Filluan trajnimet mbi Zhvillimin e Karrierës edhe me nxënës të shkollës së mesme “Selajdin Mullaabazi- MICI” në Rahovec.

lexo më shumë...

Përshtypja e Driola Susurit

Driola Susuri, asistente në fakultetin Juridik në Universitetin "Ukshin Hoti" Prizren, ndan këtë mendim për trajnimin...

lexo më shumë...

Vazhdojnë të mbahen trajnimet mbi Zhvillimin e Karrierës në universitetin e Prizrenit “Ukshin Hoti”

Vazhdojnë të mbahen trajnimet mbi Zhvillimin e Karrierës në universitetin e Prizrenit “Ukshin Hoti”.
Gjatë trajnimit...

lexo më shumë...

Trajnimet e radhës mbi Zhvillimin e Karrierës me pjesëmarrës të drejtimeve të ndryshme

ECD sot mbajti trajnimet e radhës mbi Zhvillimin e Karrierës me pjesëmarrës të drejtimeve të ndryshme të ndarë në dy grupe.

lexo më shumë...

Trajnimi mbi Zhvillimin e Karrierës në shkollën e mesme profesionale "Abdyl Ramaj" në Shirokë

Nxënësit e drejtimit asistent-juridik të shkollës së mesme profesionale "Abdyl Ramaj" në Shirokë ishin ndjekës të trajnimit mbi Zhvillimin e Karrierës

lexo më shumë...

Në Shirokë në shkollën e mesme profesionale "Abdyl Rama"

Sot në shkollën e mesme profesionale "Abdyl Rama" në Shirokë, për herë të parë u mbajt Trajnimi mbi Zhvillimin e Karrierës

lexo më shumë...

ECD mbajti trajnimin mbi Zhvillimin e Karrierës me pjesëmarrës nga komuniteti Rom

Shumica e pjesëmarrësve në trajnim ishin të riatdhesuar, dhe shkëmbyen përvojat e tyre në mes vete. Gjatë trajnimit u diskutua parapërgatitja për tregun e punës si dhe sfidat kryesore për qasje në...

lexo më shumë...

ECD vazhdon me trajnimin mbi Zhvillimin e Karrierës

ECD pas një pauze të shkurtë, vazhdoi trajnimin mbi Zhvillimin e Karrierës. Përvec pjesëmarrjes së studentëve, organizata filloi trajnimet edhe në shkollën e mesme teknike " Sh.M.T Skender Luarasi "...

lexo më shumë...

  
×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj