LogIn Menu Close Menu

Trajnimet

Objektivi ynë është ofrimi i trajnimeve specifike për të gjitha komunitetet në Kosovë më qëllim të përkrahjes së tyre për të fituar aftësimin dhe njohuritë e nevojshme për tu integruar në shoqëri. Përkrahje për të arritur ambicjet e tyre si dhe ngritjen e ndërgjegjësimit për ruajtjen e mjedisit.

Trajnimet tona janë të qasshme për të gjithë qytetarët e Kosovës,me prioritet komuniteteve të margjinalizuara, të cilët nuk kanë mundësinë për të krijuar mundësinë për të ndjekur ambicjet e tyre dhe nuk kanë njohuri sa i përket menaxhimit të mbeturinave dhe ndikimin në shëndetin public sa i përket mjedisit në përgjithësi.

  
×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj