LogIn Menu Close Menu

Pyetësor rreth trajnimit mbi zhvillimin e karrierës

Të nderuar pjesëmarrës të trajnimit mbi Zhvillimin e Karrierës. Ju lutem, të ndani më pak se 5 minuta nga koha juaj dhe t’a plotësoni këtë pyetsor për të na ndihmuar që të shohim rëndësinë dhe ndikimin e këtij trajnimi. I’u jemi shumë mirënjohës për kontributin tuaj.

 

 
Nëse keni qenë pjesë e intervistës së punës, a keni gjetur dallime në mes mënyrës se si jeni përgatitur dhe sjellur në mes të asaj se si duhet të përgatiteni dhe silleni tani? Nese po, cilat?
Si e konsideroni këtë trajnim, diçka të nevojshëm dhe me ndikim apo ndryshe? Pse?
Cilat janë sugjerimet e juaja për këtë trajnim ?
Cilat janë sugjerimet e juaja për aktivitetet që mund t’i organizojë organizata jonë?
×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj