LogIn Menu Close Menu

Komuna jonë - Shtëpia jonë

14 tetor 2019

Shtepiajone-Komunajone

Hedhja e mbeturinave është një shenjë e një shoqërie e cila shpreh moskujdesin ndaj natyrës dhe humbjen e përgjegjësisë ndaj pronës publike. Veprim ky i cili përfaqëson humbjet e materialeve të cilat do të ishin ri-përdorur ose recikluar.

Kështu, projekti “Komuna jonë-Shtëpia jonë” i financuar nga European Union Kosovo, dhe i mbështetur nga Balkan Green Foundation dhe INDEP synon ti çaset këtij fenomeni përmes edukimit mjedisor në shkollat fillore, duke i bërë fëmijët pjesë e përpjekjeve për të arritur ngritjen e vetëdijësimit publik të shoqërisë dhe rendësisë së mjedisit të pastër.

Aktivitetet kreative me nxënës synojnë përfshirje aktive të tyre në zgjidhjen e këtyre problemeve, të cilat rrjedhimisht më vonë bëhen pengesa për vet ata.

Pjesë e këtij projekti janë pesë shkolla të rajonit të Prizrenit, saktësisht nxënësit nga klasa e dytë deri në klasë të pestë. Arsyeja e përzgjedhjes së këtyre grup moshave është, krijimi I grupit ekologjik në secilën prej këtyre shkollave. Grupe këto që parashihet të jenë aktive në shkollë me aktivitete mjedisore në ngritjen e vetdijes dhe rëndësisë së ambientit të pastër. 

 

Prapa

Të fundit

Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19

ECD në kuadër të Projektit “Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19”, ka...

lexo më shumë...

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “...

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj