LogIn Menu Close Menu

Career develpment questionnaire

 
Nëse keni qenë pjesë e intervistës së punës, a keni gjetur dallime në mes mënyrës se si jeni përgatitur dhe sjellur në mes të asaj se si duhet të përgatiteni dhe silleni tani? Nese po, cilat?
Si e konsideroni këtë trajnim, diçka të nevojshëm dhe me ndikim apo ndryshe? Pse?
Cilat janë sugjerimet e juaja për këtë trajnim ?
Cilat janë sugjerimet e juaja për aktivitetet që mund t’i organizojë organizata jonë?
×

Access to your europass account